KAF zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht

KUNSTLINIE ALMERE FLEVOLAND is een uniek cultureel kwartier, een ontmoetingsplaats waar mensen samen kunnen genieten van theater, beeldende kunst, architectuur, workshops, eten en drinken. Ons iconische gebouw - met een footprint van ruim één hectare - staat pal aan het Weerwater in het centrum van Almere Stad en wordt jaarlijks door zo’n 200.000 cultuurliefhebbers bezocht. In Almere wordt elke dag gebouwd aan de (culturele) identiteit van de stad en Kunstlinie Almere Flevoland faciliteert dit met haar organisatievermogen, programmering en haar inspirerende gebouw.

In de context van Almere 2.0 is kunst onmisbaar als ontwerpende en verbindende factor voor de snelle groei van de stad en is Kunstlinie Almere Flevoland, samen met De Nieuwe Bibliotheek, een belangrijk cultureel ankerpunt met breed verzorgingsgebied. In deze newtown, waar de culturele humuslaag nog moet groeien, zijn de culturele instellingen en makers belangrijke aanjagers van een rijk lokaal milieu en een veerkrachtige infrastructuur.

De titel van het cultuurplan 2019-2024 is Cultuur verrijkt, verbindt en versterkt. Daarmee wordt verwezen naar de drie waarde perspectieven van cultuur - artistieke waarde, maatschappelijke waarde en economische waarde. Cultuur maakt een stad aantrekkelijk en leefbaar, deelname aan cultuur zorgt voor binding met Almere en verbinding met elkaar. Naast de intrinsieke waarde van cultuur - die ontroert, aanzet tot reflectie en verbeeldingskracht aanwakkert - wordt Kunstlinie Almere Flevoland vooral op de maatschappelijke waarde van participatie en de verbinding tussen cultuur en andere beleidsterreinen bevraagd. Mensen in beweging zetten en de mogelijkheid bieden om ervaringen met elkaar te delen, ofwel de culturele instelling als motor voor een duurzame en aantrekkelijke samenleving.

Kunstlinie Almere Flevoland is het podium van/voor/door de stad en biedt betekenisvolle ervaringen via een verscheidenheid aan culturele interventies:

 • Theater - toneel, musicals, cabaret en dansvoorstellingen.
 • Concerten - van pop tot klassiek en wereldmuziek.
 • Tentoonstellingen - inspirerende installaties en presentaties.
 • Festivals - rond culturele stromingen of actuele thema’
 • Interactieve programmering - gericht op ontmoeting, verbinding en discours.
 • Educatie - over beeldende kunst, podiumkunsten, architectuur, stedenbouw en landschap, met workshops, excursies, masterclasses en panels.
 • Cocreatie projecten - op het gebied van muziek, dans, toneel, games, literatuur en art.

 De programmering van Kunstlinie Almere Flevoland kent een geïntegreerde, crossover aanpak, met drie lagen: 

 1. Rijke basisprogrammering, met aantrekkelijke mix voor relevante doelgroepen.
 2. Verdiepend aanbod met eigen signatuur om specifieke doelgroepen te engageren.
 3. Interactieve programmering om connecties te maken en de dialoog te bevorderen.

 

Organisatie en financiën

De organisatie telt 120 collega’s: 35 medewerkers in loondienst, 35 freelancers en 50 vrijwilligers.
De begroting van de organisatie is opgebouwd uit een financieringsmix bestaande uit subsidies, publieksinkomsten, fondsen en partnerships met het bedrijfsleven.
De jaarlijkse begroting bedraagt ruim € 8 miljoen.

Kunstlinie Almere Flevoland beschikt over de ANBI status.

Beschrijving van de besturings- en toezichtfilosofie

De Raad van Toezicht is het toezichthoudende, controlerende en adviserende hoogste orgaan van Kunstlinie Almere Flevoland. De RvT houdt op stimulerende en kritische wijze toezicht. Het bestuur is opgedragen aan de directeur/bestuurder.

De Raad van Toezicht levert door haar niveau, kennis, ervaring, contacten en optreden daadwerkelijk een bijdrage aan de realisatie van de missie en doelstellingen van de stichting. Zij doet dit op een actieve wijze door te anticiperen en te reflecteren op de beslissingen van de directeur/bestuurder.

De Raad van Toezicht richt zich op strategisch essentiële onderwerpen en concentreert zich op de hoofdlijnen. De werkwijze van de Raad van Toezicht is vastgelegd in een reglement.

De leden van de RvT laten zich in het werk leiden door het maatschappelijke, culturele en economische belang van de organisatie en weegt de belangen af van allen die bij de organisatie zijn betrokken (stakeholders).

De RvT komt ten minste 4 keer per jaar bijeen voor een vergadering welke wordt voorbereid door de directeur/bestuurder. Leden van de RvT beschikken over voldoende tijd en mogelijkheden om zich vrij te maken voor de vergaderingen en deze voor te bereiden. Het wordt gewaardeerd als leden van de RvT aanwezig kunnen zijn bij enkele jaarlijkse evenementen

De Raad van Toezicht bestaat uit 5 natuurlijke personen. Leden worden benoemd voor een periode van 4 jaar, een aftredend lid kan éénmaal worden herbenoemd. Er wordt een rooster van aftreden gehanteerd.

 

Algemene eisen aan de leden van de Raad van Toezicht

 

 • Kunnen kritisch en onafhankelijk bijdragen aan de besluitvorming binnen de RvT en hebben hierbij geen tegenstrijdig belang.
 • Hebben een brede maatschappelijke belangstelling en zichtbaar affiniteit met de missie en ambitie van de stichting.
 • Beschikken over een breed netwerk, zijn bereid tot inzet van dit netwerk ten bate van de stichting.
 • Zijn in staat, ook qua beschikbare tijd, het beleid van het bestuur te controleren en de algemene gang van zaken binnen de stichting te volgen en het bestuur met advies bij te staan.

 

Competenties

 

 • kritisch op een constructieve manier
 • onafhankelijk
 • samenwerkingsgericht en collegiaal
 • stevig en overtuigend
 • open en betrokken
 • communicatief en laagdrempelig

 

 

Expert gebieden 

In de Raad van Toezicht van Kunstlinie Almere worden de volgende expertises geborgd:

 • politiek/bestuurlijke kennis en ervaring,
 • artistiek,
 • marketing/sponsoring en communicatiestrategieën,
 • kennis van HRM en/of organisatieontwikkeling,
 • financiële kennis en ervaring.

 

 

Lid Raad van Toezicht voor de artistiek inhoudelijke portefeuille

In de Raad va Toezicht van Kunstlinie Almere Flevoland is op dit moment plaats voor een kandidaat met kennis en ervaring op het artistieke profiel. Kennis van de podiumkunsten is een pré. Ervaring met subsidieaanvragen en zicht op het complexe veld van financiering is gewenst. De gezochte kandidaat is te typeren als een ervaren cultureel ondernemer.

De Raad van Toezicht is specifiek op zoek naar een kandidaat met een cultureel diverse achtergrond. Ervaring in toezicht is niet noodzakelijk. Kunstlinie Almere Flevoland biedt de benoemde kandidaat gelegenheid een opleiding in toezicht te volgen.

 

Algemeen

Kunstlinie Almere Flevoland werkt volgens de uitgangspunten van de Governance Code Cultuur. Transparantie, integriteit, goede verhoudingen, een positieve maar ook kritische houding zijn voorwaarde om met elkaar tot de beoogde prestaties en doelen te komen.

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden van € 1.500,- op jaarbasis.

Conform haar eigen maatschappelijke visie, de multiculturele stad en de principes van Good Governance, zal Kunstlinie Almere Flevoland bij de samenstelling van de RvT de gewenste diversiteit in achtergrond, ervaring, sekse, cultuur, leeftijd in acht nemen en streven naar een zo divers mogelijk team.

Voordracht van de leden van de Raad van Toezicht zal geschieden aan de hand van deze door de Raad van Toezicht opgestelde profielschets die periodiek getoetst wordt op actualiteit.

 

Procedure

De selectiecommissie bestaat uit twee leden van de Raad van Toezicht, aangevuld met de directeur/bestuurder van Kunstlinie Almere Flevoland. De selectiegesprekken gaan gepland worden in de maand november van 2019. Er wordt gestreefd naar een benoeming van de kandidaat voor het einde van het jaar.

Het nieuwe lid van de Raad van Toezicht wordt via een open procedure geworven. De vacature wordt gepubliceerd op de site van de organisatie en op de wervingssite van culturele vacatures. Tevens zal het netwerk actief worden benaderd om kandidaten te attenderen op de vacature en uit te nodigen om te reageren.

Elisabeth Dielesen van Cultuur+Ondernemen is als begeleider van het proces beschikbaar voor informatie.

Voor vragen over de vacatures is zij bereikbaar op nummer 06-29000231

Reacties in de vorm van een korte motivatie en een curriculum vitae graag sturen naar:

elisabeth@cultuur-ondernemen.nl