KAF zoekt nieuw lid Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

KAF wordt aangestuurd door een algemeen directeur. Deze rapporteert aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht ziet toe op het beleid van de algemeen directeur en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Naast de toezichthoudende taak vervult de Raad van Toezicht een belangrijke rol als klankbord voor en adviseur van het bestuur. De Raad bestaat uit vijf leden en komt vier maal per jaar bijeen.

Bij het opstellen van statuten, reglementen en profielen wordt uitgegaan van de Code Cultural Governance. Een van de uitgangspunten is dat moet worden voorkomen dat de Raad van Toezicht een eenzijdige samenstelling krijgt, ondanks mogelijke individuele geschiktheid van de leden.

Belangrijk voor de samenstelling van de Raad van Toezicht is dat deze als geheel, vanuit zijn rol als toezichthouder en adviseur/klankbord, toegerust is om a) de kerntaak van KAF mede vorm te geven en b) operationeel te bewaken. De samenstelling van de Raad van Toezicht past bij de missie en doelstellingen van KAF, waarbij het (meerjarig) beleidsplan van KAF het uitgangspunt vormt. De Raad is divers samengesteld, zowel qua achtergrond als qua kennis en ervaring.

De statuten van KAF bepalen dat het aantal leden van de Raad van Toezicht wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht. Daarbij geldt dat de voorzitter wordt benoemd op voordracht van de gemeente Almere en één lid op voordracht van de OR van KAF. Eén voormalig bestuurder of andere beleidsbepalende functionaris van KAF mag deel uitmaken van de Raad. Er is op dit moment geen voornemen om een dergelijk voormalige bestuurder of functionaris deel te laten uitmaken van de Raad van Toezicht.

 

Profiel Raad van Toezicht

Het naar behoren functioneren van een Raad van Toezicht hangt nauw samen met de objectiviteit en onafhankelijkheid van zijn leden. De Raad dient zodanig te zijn samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en van de directie onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Bij benoeming dient men zich van te verzekeren dat er geen sprake is van belangenverstrengeling.

Bij het opstellen van de profielen voor de leden van de Raad van Toezicht is onderscheid gemaakt tussen algemene eigenschappen van de leden, de gewenste samenstelling qua diversiteit en de specifieke kennis, vaardigheden en competenties. Hieronder worden bij elk van deze onderdelen de punten genoemd die relevant zijn voor KAF.

 

Algemene profieleisen leden Raad van Toezicht:

 affiniteit met het inhoudelijke doel van KAF;

 voldoende tijd om daadwerkelijke inzet te leveren;

 specifieke deskundigheid die bijdraagt aan het geheel;

 sparringpartner kunnen zijn voor de directie.

4 van 5

 

Diversiteit samenstelling van de Raad van Toezicht:

 de Raad van Toezicht vormt – indien mogelijk – een afspiegeling van de multiculturele samenleving die Almere is;

 goede spreiding van leeftijd, mede gezien de focus van KAF op een wat jonger publiek dan het traditionele schouwburgpubliek;

 aandacht voor een evenwichtige spreiding man/vrouw;

 goede spreiding van deskundigheid en ervaring;

 ten minste twee van de leden zijn afkomstig uit Almere/Flevoland.

 

Specifieke kennis, vaardigheden en competenties geldend voor één of enkele leden van de Raad van Toezicht:

 bestuurlijke ervaring;

 algemeen artistiek/cultureel inhoudelijke deskundigheid of perspectief;

 ervaring op het gebied van ondernemerschap en de daarbij horende risico’s/ervaring als werkgever/manager;

 kennis en ervaring op het terrein van sociale verhoudingen binnen een organisatie/HR- expertise;

 ervaring als fondsenwerver/sponsoring;

 juridische achtergrond en/of gevoel voor formele aspecten van de processen binnen de organisatie/governance;

 eventuele situationele expertise;

 financiële deskundigheid en risicobeheer (gesprekspartner voor de externe accountant).

 

Specifiek profiel

Wij zoeken voor deze vacature een toezichthouder met goed besef van de rol en de volgende inhoudelijke kennis en ervaring:

Financiële expertise

 kennis van en/of ervaring met vraagstukken rond financiering en financiële continuïteit;

 kennis van en inzicht in financiële risico’s en de relevante eisen en regels;

 kennis, inzicht en ervaring met financieel-economische vraagstukken en managementtechnieken gericht op beheersing/control (risicomanagement);

 ervaring met functioneren in een auditcommissie.

 

Kennis van functioneren (lokale) overheid

 kennis van besluitvormingsprocessen binnen het openbaar bestuur;

 ervaring met het functioneren van overheidsinstanties.

 

Betrokkenheid bij de activiteiten van KAF en/of binding met de regio is een pre.

 

Klik voor alle informatie omtrent deze vacature hier.